Etanol, alkohol, líh

Etanol vzniká kvašením cukru, koncentrovanější nad 15% nutno vyrobit destilací. Je stálou součástí látkové přeměny u člověka. Člověk, který nikdy nepožil alkohol, má hladinu etanolu v krvi 0,003 g/kg. V mnoha nápojích jsou ovšem st opy alkoholu.

Lidstvo velmi záhy poznalo účinky alkoholu a pije jej od nepaměti. Že poznalo víno, není ku podivu; ku podivu je, že se naučilo vařit pivo, které se pilo již např. v starém Egyptě. Alkohol měl i svého boha, boha vína. U Řeků jím byl Dionýsos, u Římanů Bakchus.

Konfucius, Buddha a Mohamed zakazovali alkohol.

Nejen mravoučnými zkazkami, ale i přísnými nařízeními se bojovalo proti alkoholu.

Čínský císař Vu Vong vydal v r. 1220 př. n. l. nařízení, aby všechny osoby přistižené při pitce byly trestány smrtí.

Drakón v Athénách dával opilé zabíjet. Solón je zprvu pokutoval, pak popravoval.

Opilost

Nastává příjemný pocit uvolnění, vše se zdá růžové, nadějné. Starosti mizí. V menšině případů nastává pravý opak, zasmušení, lítost a pláč. Opilý se rád poslouchá, chlubí, sám sobě se zdá být duchaplný, a skutečně z počátku je žertovný, baví společnost.

Sympatie stoupají. Někdy by opilý objímal celý svět, rád se kamarádí, platí za druhé.

Povolí vnitřní napětí, ostych a bázeň. “Rozváže se” jazyk nejen mateřský, ale i cizí.

Zábrany mizí, takže padá přetvářka a respektování mravních i právních příkazů. Prozrazují se tajemství vlastní, cizí i státní. Vlastní schopnosti se přeceňují. Je to stav příjemný, pro někoho je to ráj, proto tak často vyhledávaný, mnohými omlouvaný, ostatními právem jako deformace osobnosti zatracovaný.

Nálada je vratká a snadno se mění, též postoje, sympatie a antipatie; chvástavost, beztaktnost vede ke konfliktu, agresi, rvačce. Opilý se stává dravým, sexuálně agresivním i incestózním.

Těžká opilost končí bezvědomím a bývá amnézie.

Lehká opilost má sklon k sentimentalitě, ostatní lidé ji označují jako “povznesenou náladu”.

U opilého je málo příznivá půda pro “nadpřirozené věci”, nebojí se ani strašidel, ani reprezentanta Policie.

Různí lidé mají různou toleranci alkoholu; někdo se opije po 0,1 l vína, někdo nejeví podstatné psychické úchylky ani po 0,4 l koncentrovaného nápoje. U pijáků tolerance zprvu stoupá, pak opět léty klesá.

Patická opilost je zvláštní opilost; je to mrákotný stav krytý amnézií. Je velmi nebezpečná. Člověk stižený patickou opilostí je jako automat, může být jako běsnící golem.

Metabolismus

Resorpce alkoholu do organismu probíhá prostou difúzí. Resorpce alkoholu začíná již v ústech. Množství alkoholu, vstřebané ústní sliznicí však zůstává pod úrovní eliminace a k průkaznému zvýšení hladiny alkoholu krvi nedoje, i když člověk podrží silně koncentrovaný nápoj v ústech po delší dobu. Ze žaludku se vstřebává asi 20% vypitého alkoholu. Rozhodující část, celých 80% vypitého alkoholu se vstřebává z dvanáctníku a z horního úseku tenkého střeva.

Rychlost resorpce alkoholu do krve a do organismu závisí především na difúzním spádu a na velikosti plochy zažívacího traktu, z níž se může resorbovat. Resorpce začíná v okamžiku požití alkoholického nápoje. Probíhá v podstatě exponenciálně. Zpočátku je pomalejší, přechodem alkoholu do dvanáctníku a tenkého střeva se zrychluje při vrcholu resorpční křivky se opět zpomaluje pro snížení difúzního napětí. V okamžiku, kdy dosáhne křivka hladiny alkoholu v krvi vrcholu, není ještě resorpce alkoholu ze zažívacího traktu do krve ukončena, a to ani při jednorázovém pití. V této době, kdy je ještě koncentrace alkoholu v zažívacím ústrojí vyšší než koncentrace alkoholu v krvi, resorpce alkoholu do k rve stále pokračuje. Vrchol křivky jen ukazuje, že došlo k rovnováze mezi invazí alkoholu ze zažívacího traktu do krve na jedné straně, a jeho pronikáním z krve dále do organismu a eliminací na straně druhé.

Alkohol se vylučuje z organismu z 90 až 95% oxidací v procesu látkové přeměny, 5 až 10% se vylučuje v nezměněné formě: dechem asi ze 4 až 7%, močí v 1 až 3%. Vylučování alkoholu jinými cestami je prakticky zanedbatelné.

Oxidace alkoholu probíhá asi z 60 až 90% v játrech. Prostřednictvím alkoholdehydrogenázy se alkohol mění na acetaldehyd, který je dále metabolizován na kyselinu octovou a acetylkoenzym A. Acetylkoenzym A je pak měněn cestou Krebsova cyklu na oxid uhličitý a vodu. V menší míře, asi 10% ale až i 40% se alkohol oxiduje systémem kataláz, převážně ve svalech. Množství takto metabolizovaného alkoholu je přímo závislé na výši hladiny alkoholu v krvi i na pohotovosti, “trénovanosti” systému kataláz. Oxidace alkoholu touto cestou dovoluje vysvětlit vysokou toleranci některých osob k alkoholu, jak se mnohdy pozoruje u lidí navyklých pití.

Vylučování alkoholu v nezměněné formě, převážně dechem a močí není konstantní. Je závislé na hladině alkoholu v krvi.

Eliminace (celková) alkoholu není konstantní a kolísá v určitých mezích.

Alkohol a acetaldehyd zasahují všechny orgánové systémy, nejvíce nervový systém a játra. Dochází k narušení látkové přeměny sacharidů a lipidů a k jiným změnám. Acetaldehyd vytěsňuje vápník z membrán a interferuje s metabolismem biogenních aminů, přičemž vznikají tetraizochinoliny, které působí jako falešné neurotransmitery. Podání alkoholu vede normálně k aktivaci enkefalinové opiátové soustavy, při chronickém používání naopak k formování tolerantnosti těchto systémů. Po 600 litrech čistého alkoholu jsou patrné změny EEG, po 900 litrech atrofie mozku. Alkohol je diuretikem, a to svým zásahem přes zadní lalok hypofýzy, kde inhibuje ADH. Zahuštění krve má ovšem za následek, že jsou uvedeny v chod kompenzační mechanismy s výsledným pocitem žízně. Alkohol při chronickém zneužívání zvyšuje pohotovost ke křečím.

Závislost

Závislosti propadá 7-10% pijáků podle citlivosti a dlouhodobého vlivu společenského prostředí. Citlivost je dána genetickým polymorfismem lidské jaterní alkoholdehydrogenázy - dvanáctý chromozóm. Její nízké množství v erytrocytech může působit zvýšenou hladinu acetaldehydu v periferní krvi. Tyto odlišnosti vyvolávají např. výraznější červenání a rychlejší růst hladin alkoholu a acetaldehydu v krvi.

Stanovení hladiny alkoholu v krvi

Při stanovení hladiny alkoholu v krvi je třeba rozlišovat pro jaké účely se toto stanovení provádí. Zcela jiné nároky na zjištění alkoholu v organismu jsou v různých profesích. V mnohých případech je rozhodující jednoduchost a rychlost zjištění alkoholu v organismu, byť je toto provedeno n a úkor přesnosti – kontroly na silnici, pracovištích a pro diagnostické účely v medicíně. Zcela opačné požadavky, kde vystupuje především přesnost a jednoznačnost stanovení hladiny, jsou v důkazních řízeních majících za následek postih vyšetřované osoby (pokuta, trestní řízení, rozvázání pracovního poměru, náhrady škod, plnění pojistek a soudní řízení všeho druhu).

V první řadě zpravidla nastupuje metoda vyhledávací – detekční trubičky či dechové analyzátory . Dechový analyzátor většinou ukazuje na displeji hladinu alkoholu v krvi na dvě desetinná místa, ale nutno mít na paměti, že vypovídací schopnosti těchto přístrojů nejsou o nic lepší jak u detekčních trubiček.

Vyjímkou v tomto ohledu (snad jedinou) je pouze analyzátor Dräger 7110 MK III .

Přesnost vyhledávacích metod je dána i tím, že u isolovaného měření se nelze (jak vyplývá z teorie měření) vyjádřit jak ke správnosti, tak k přesnosti měření.

V současné době se považuje za objektivní stanovení alkoholu v krvi: stanovení pomocí plynové chromatografie, s následnou kontrolou metodou založenou na jiném principu (Widmarkova metoda), ve specializovaných laboratořích na tuto problematiku. Výsledná hodnota je průměr z více stanovení.

Výpočty hladin alkoholu v krvi

Výpočty a různé přepočty hladin alkoholu v krvi se provádí především pro potřeby důkazního řízení. Cílem je zjistit hladinu (stupeň ovlivnění) v době páchání stíhaného činu, případně pravdivost výpovědi – obvykle v případě požití alkoholu až po spáchání stíhaného činu.

Za základ výpočtu hladin alkoholu v krvi je možno použít pouze spolehlivě zjištěnou hladinu alkoholu v krvi.

Výpočty hladin alkoholu v krvi se provádí dle zjednodušeného modelu, jež se snaží eliminovat různé anomálie a tak výpočty jsou vedeny zpravidla tak, aby vyšetřovnou osobou co nejvíce zvýhodňovaly.

Pokles hladiny alkoholu v krvi za jednu hodinu se označuj e jako faktor ß (beta) za hodinu.

U zdravého člověka se pohybuje v rozmezí 0,12 až 0,20 g.kg -1 , při hladinách alkoholu v krvi nad 2 g.kg -1 dosahuje hodnot až 0,24 g.kg -1 . Fyzická námaha nemá na zvýšení eliminace podstatný vliv. Rychlost eliminace rovněž podstatnou měrou neovlivňují farmaka, kofein či jiné “zázračné pilulky”.

Zpětný výpočet hladiny se provede připočtením eliminovaného alkoholu z těla za dotyčný časový úsek.

Výpočet je proveditelný do 15 hodin, ale již od 10 hodin je lépe k výsledku přistupovat víceméně jako k orientačnímu.

Při výpočtu hladiny alkoholu vzniklé požitím alkoholických nápojů se vychází ze vzorce:

c - koncentrace alkoholu v krvi[g.kg -1 ]

a - požitý alkohol [g]

ß - eliminační faktor [g.kg -1 .hod -1 ]

p - hmotnost [kg]

r - redukční faktor pro muže 0,7 pro ženu 0,6

D t - časový rozdíl [hod.]

množství požitého alkoholu se snižuje v závislosti na druhu a množství požitého alkoholu, minimálně však o 10%.

Redukční faktor lze pro osoby asthenického typu (hubeňour) zvýšit o 10%, zatímco u piknického typu (tlouštík) až o 10% snížit. Uvedené hranice nejsou mezní.

Vzájemnou kombinací a úpravami výše uvedených vzorců lze provést většinu výpočtů ve fázi postresorpční.

Dalším velkým problém je obsah etanolu v jednotlivých alkoholických nápojích, naštěstí je téměř na všech alkoholických nápojích uveden obsah alkoholu v objemových procentech. Stačí tedy si tento údaj přečíst na etiketě – pokud ovšem nápoj seženeme. Takto je tře b a postupovat i v případě piva, neboť v posledních letech technologie výroby piva doznala podstatných změn! Převážně tedy co se týká obsahu alkoholu a stupňovitosti.

Ve fázi resorpční je v některých případech (jednorázové požití alkoholu, či ve velmi krátkém časovém úseku) možno provést výpočet hladiny alkoholu lineární interpolací mezi začátkem požívání alkoholu a vrcholem resorpční křivky.

V grafech je znázorněno kdy je možno požít lineární interpolace a kdy ne. Opět nutno postupovat tak, aby vyšetřovaná osoba nebyla poškozena.

ANO

NE

V případě nevhodnosti lineární interpolace je výpočet možný dle jiného algoritmu, ale tento problém vydá téměř na samostatnou publikaci.

K alkoholu v moči : Ledviny alkohol nekoncentrují a neexistuje zda žádný práh vylučování. Koncentrace alkoholu v moči z ledvinových pánviček odpovídá, po přepočtu na poměr vody a sušiny, koncentraci alkoholu v krvi. Ve fázi resorpce alkoholu do krve, tedy v době vzestupu křivky hladiny alkoholu v krvi, je hladina alkoholu v krvi vyšší než hladina alkoholu v moči. Teprve po dosažení difusní rovnováhy dojde k vyrovnání. Vrchol křivky hladiny alkoholu v moči se tak zpozdí za vrcholem křivky hladiny alkoholu v krvi o 10 až 30 minut.

Přepočet hladiny alkoholu v moči na hladinu alkoholu v krvi lze provést, se stanovením minimální hladiny alkoholu v krvi, vzorcem dle Fronentjese a Verburgta.

Účinek alkoholu

Závisí především na:

Hladiny alkoholu v krvi pod 0,2 g.kg -1 považujeme za fyziologické.

Horní mez je silně individuální; již hladina alkoholu v krvi nad 3 g.kg -1 pro někoho může být smrtelná, ale není vyjímkou řidič vozidla, zpravidla nabouraného, s hladinou okolo 5 g.kg -1 .

Alkohol a doprava

Řízení vozidel po požití alkoholu je nebezpečné téměř při jakékoliv hladině alkoholu v krvi, nehledě na to, že naše zákony toto nepovolují. Často i velmi nízké hladiny alkoholu v krvi řidiče (do 0,5 g.kg -1 ) mají vliv na schopnosti rychlé reakce či sledování okolí. Trestní postih je zpravidla při hladinách nad 1 g.kg -1 , při nižších hladinách je postih v přestupkovém řízení. (Trestní postih provádí soudy, přestupkové řízení Okresní úřad.) O soudním projednávání věci rozhoduje státní zástupce.

Odlišný přístup k řidičům havarovaných vozidel mají pojišťovny , jimž pro snížení , či odmítnutí plnění pojistné události postačuje průkaz návykové látky v organismu!!!

K základnímu nastínění problematiky alkoholu v krvi toto považuji za dostatečné. více

© Ing. Jaroslav Zikmund , Oleška 1999, 2001